18+ BeGambleAware

Podmienky

Všeobecné Podmienky

Vitajte na stránkach kasinoslovensko10.com!

Tieto podmienky popisujú pravidlá a predpisy týkajúce sa používania webovej stránky siete Casino10 Network, ktorá sa nachádza na adrese https://kasinoslovensko10.com/.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní kasinoslovensko10.com, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých zmluvných podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Podmienky, Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Oznámenie o vylúčení zodpovednosti a všetky Dohody: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa týka vás, osoby prihlásenej na tomto webe a v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My sami“, „My“, „Náš“ a „My“ sa týka našej spoločnosti. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zváženia platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti v súlade s a podľa platných právnych predpisov. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkých písmenách a/alebo on alebo ona sa považuje za zameniteľné, a teda za odkazy na to isté.

Skriňa používateľa

Používaním našich služieb beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si budete udržiavať používateľskú skrinku (účet). Táto používateľská skrinka umožňuje prístup k rôznym funkciám, funkciám a personalizovaným službám, ktoré ponúka kasinoslovensko10.com. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov do Kabinetu používateľa a za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci vášho účtu. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zrušiť prístup do Kabinetu používateľa, ak zistíme akékoľvek porušenie našich zmluvných podmienok alebo podozrivé aktivity.

Cookies

Používame používanie súborov cookie. Prístupom na kasinoslovensko10.com ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov siete Casino10.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať informácie o používateľovi pri každej návšteve. Súbory cookie používajú naše webové stránky na to, aby umožnili funkčnosť určitých oblastí a uľahčili návštevníkom našich webových stránok. Niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, Casino10 Network a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na kasinoslovensko10.com. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k nemu získate z kasinoslovensko10.com na vlastné osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto zmluvných podmienkach.

Nesmiete:

Znovu zverejnite materiál z kasinoslovensko10.com

Predávajte, požičiavajte alebo sublicencovajte materiál z kasinoslovensko10.com

Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z kasinoslovensko10.com

Znovu distribuujte obsah z kasinoslovensko10.com

Táto Dohoda sa začína dňom tejto zmluvy. Naše obchodné podmienky boli vytvorené pomocou generátora zmluvných podmienok.

Časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Casino10 Network nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nehodnotí komentáre pred ich prítomnosťou na webových stránkach. Pripomienky neodrážajú názory a názory spoločnosti Casino10 Network, jej zástupcov a/alebo pobočiek. Pripomienky odrážajú názory a názory osoby, ktorá zverejňuje ich názory a názory. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nezodpovedá Casino10 Network za Pripomienky ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo uverejnenia a/alebo vzhľadu Komentárov na tento web.

Casino10 Network si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujú porušenie týchto Podmienok.

Ručíte a prehlasujete, že:

Máte právo uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a mať na to všetky potrebné licencie a súhlasy;

Pripomienky nenarúšajú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorského práva, patentu alebo ochrannej známky akejkoľvek tretej strany;

Pripomienky neobsahujú hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný ani inak nezákonný materiál, ktorý by zasahoval do súkromia

Pripomienky nebudú použité na žiadanie alebo propagovanie obchodných alebo vlastných alebo súčasných komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít.

Týmto udeľujete Casino10 Network nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie ostatných používať, reprodukovať a upravovať akékoľvek vaše Komentáre vo všetkých formách, formátoch alebo médiách.

Hypertextový odkaz na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na náš web bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

Vládne agentúry;

Vyhľadávače;

Spravodajské organizácie;

Online distribútori adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom ako hypertextové odkazy na webové stránky iných spoločností uvedených na zozname; a

Akreditované firmy v celom systéme okrem žiadostí o podporu neziskových organizácií, nákupných centier charitatívnych organizácií a skupín charitatívnej zbierky, ktoré nemusia uvádzať hypertextové prepojenie na našu webovú stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie o webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo neznamená sponzorstvo, schválenie alebo schválenie prepojovacej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webu prepojovacej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

bežne známe spotrebiteľské a/alebo obchodné informačné zdroje;

komunitné stránky dot.com;

združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;

online distribútori adresárov;

internetové portály;

účtovné, právnické a poradenské firmy; a

vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Schválime žiadosti o prepojenie od týchto organizácií, ak sa rozhodneme, že: (a) odkaz nás nebude nútiť pôsobiť nepriaznivo na seba alebo na naše akreditované firmy; b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prospech z viditeľnosti hypertextového odkazu pre nás kompenzuje neprítomnosť siete Casino10; a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo neznamená sponzorstvo, schválenie alebo schválenie spájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webu prepojovacej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem prepojiť naše webové stránky, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Casino10 Network. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašich stránok, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete prepojiť naše webové stránky, a zoznam adries URL na našich stránkach, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu na náš web hyperlinkovať nasledujúcim spôsobom:

Použitím nášho názvu spoločnosti; alebo

Použitím jednotného lokátora zdrojov, s ktorým je prepojené; alebo

Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, na ktorý je odkaz, to dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke spájajúcej strany.

Bez prepojenia licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude dovolené používať žiadne logo ani iné umelecké diela Casino10 Network.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámčeky okolo našich webových stránok, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našich webových stránok.

Zodpovednosť za obsah

Nezodpovedáme za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašom webe. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré na vašom webe rastú. Na žiadnej Webovej stránke by sa nemali zobrazovať žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo zločinecké alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušovanie alebo iné porušovanie akýchkoľvek práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si prosím Zásady ochrany osobných údajov

Rezervácia práv

Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo konkrétnych odkazov na naše webové stránky. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na náš web na požiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky a zásady ich prepojenia. Nepretržitým prepojovaním našich webových stránok súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami prepojenia a budete ich dodržiavať.

Odstránenie odkazov z nášho webu

Ak nájdete na našom webe akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Budeme zvažovať žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme zaviazaní k tomu, aby sme vám odpovedali priamo.

Nezaručujeme, že informácie na týchto webových stránkach sú správne, neručíme za ich úplnosť ani presnosť; ani nesľubujeme, že zaistíme, že webová stránka zostane dostupná alebo že materiál na webovej stránke bude aktualizovaný.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti nebude:

obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;

obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;

obmedziť akékoľvek z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými zákonmi; alebo

vylúčiť akékoľvek z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemusia byť vylúčené podľa platných zákonov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) spravovať všetky záväzky vyplývajúce z vylúčenia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, priestupku a porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webové stránky a informácie a služby na nich poskytované bezplatne, nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody akéhokoľvek druhu.

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
22Bet
star star star star star
59 hlasov
€300
Uvítací Bonus
Váš Uvítací Bonus!
Uvítací Bonus
100% až do €500 +200 FS
16 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka
Uvítací Bonus
€300
59 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka
Uvítací Bonus
€500 + 200 FS
48 hlasov
Spôsoby Vkladu
BitcoinMastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSTrustlyVisa
Horúca ponuka